tel. +48 22 55 40 730

Najczęstsze pytania

Przede wszystkim zgłoś się do Biura ds. patentów UOTT. Tutaj uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat procedury zgłoszenia patentowego, procedur postępowania, kosztów, a także informacje odnośnie niezbędnych dokumentów czy pozyskiwania źródeł finansowania, w tym możliwości komercjalizacji wynalazku.

Biuro ds. patentów UOTT udziela kompleksowych informacji o warunkach uzyskania patentu.
Pomaga w procedurze zgłoszenia, a w dalszej kolejności, w komercjalizacji wyników badań, w tym, w szerokiej promocji wynalazku. Skontaktuj się z nami.

Według ustawy prawa własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w wyniku dokonania wynalazku w czasie wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, właścicielem wynalazku jest pracodawca, chyba że strony ustaliły inaczej. Twórcą wynalazku jest osoba, która jest autorem lub współautorem wynalazku.

Wynalazek dokonany przez dwie lub więcej uczelni jest współwłasnością każdej z nich. Należy pamiętać o zawarciu umowy o współwłasności do patentu. Biuro ds. patentów UOTT posiada wzory takich umów. Zapytaj nas o wzór umowy.

W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku prac lub zadań finansowanych przez Ministra, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje podmiotowi, któremu Minister przyznał środki finansowe na naukę, chyba że umowa między Ministrem a podmiotem otrzymującym środki finansowe na naukę albo decyzja o przyznaniu środków stanowi inaczej.

Biuro ds. patentów UOTT identyfikuje źródła finansowania uzyskania ochrony wynalazków oraz pomaga w ich pozyskiwaniu.
Na mocy Uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, udział finansowy jednostki zatrudniającej danego Twórcę, wynosi nie mniej niż  60% kosztów związanych ze zgłoszeniem danego rozwiązania oraz – w przypadku udzielenia ochrony – kosztów jej utrzymania.

Biuro ds. patentów UOTT informuje twórców o każdym etapie zgłoszenia wynalazku wraz z przekazaniem kopii dokumentów dotyczących zgłoszenia (jeśli jest to konieczne), aż do chwili przerwania procesu patentowego.

Prawdopodobnie nie. Firma nie ma żadnego obowiązku wypłacania wynagrodzenia z tytułu korzystania z wyników badań, które zostały opublikowane a nie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego. Można ewentualnie skontaktować się z firmą odnośnie dalszego udoskonalania wynalazku. Pamiętaj zawsze o zawarciu umowy o zachowaniu poufności przekazywanych informacji. Biuro ds. patentów pomaga w przygotowaniu takich umów. Zapytaj nas o wzór umowy.

Wynalazek ten jest chroniony tylko na terenie RP a oznacza to, że poza terytorium RP firmy mogą produkować czy też sprzedawać nasz produkt.

Najczęstszym błędem jest publikowanie wyników badań, publiczne wystąpienia na konferencjach, targach, rozmowy na spotkaniach towarzyskich, przed zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego RP.

Nie. Po dokonaniu zgłoszenia wynalazku do UP RP można publikować wyniki swoich badań.

Tak, pod warunkiem iż spełniają warunki uzyskania patentu (nowość, nieoczywistość i zastosowanie w przemyśle). Należy pamiętać, aby zawierać umowę o zachowaniu poufności z osobami, które będą miały dostęp do wyników badań tej pracy. Biuro ds. patentów posiada wzór takiej umowy.

W ustawie Prawa własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. twórcy przysługuje prawo do uzyskania patentu, wynagrodzenia, wymieniania go jako twórcy w opisach oraz innych dokumentach.

Podstawowymi przepisami regulującymi prawo własności intelektualnej w Polsce są:
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904)
  • Ustawa z dnia 30 czerwca Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej także jako pwp)

Ustawy te obejmują wszystkie najważniejsze kwestie związane z własnością intelektualną.