tel. +48 22 55 40 730

Komercjalizacja


Zgłoszenie patentowe

 Zgłoszenie patentowe pracownika UW jest przygotowywane we współpracy z UOTT. Pomagamy w przygotowaniu wniosku, współpracujemy z kancelariami rzeczników patentowych, służymy pomocą i radą. Zachęcamy do zapoznania się z procesem patentowym na UW.

Jeżeli w pracach poprzedzających zgłoszenie patentowe biorą udział podmioty zewnętrzne np. przez finansowanie badań, takie zgłoszenie patentowe może być złożone z jednym lub więcej podmiotem zewnętrznym. W takiej sytuacji podmioty uczestniczące w badaniach stają się współuprawnionymi danego zgłoszenia patentowego. Zapytaj o wzór umowy. 


Udzielenie licencji

Umowę licencyjną  podpisują podmioty uprawnione do rozporządzania WI: UW oraz ewentualnie współuprawnieni. Zapytaj o wzór umowy.

Opłaty licencyjne najczęściej stanowią 1-10% wartości przychodów licencjobiorcy ze sprzedaży produktów/usług opierających się na danej licencji. Jeżeli naukowiec zakłada spółkę spin-off działającą w oparciu o WI należącą do UW, wówczas spółka ta może być licencjobiorcą i wnosić na rzecz UW opłaty licencyjne określone w umowie pomiędzy nią a UW, które to opłaty są rozdzielane na UW według poniższych zasad.

Podział wpływów Uniwersytetu z tytułu licencji następuje na podstawie Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na UW: 

50% – Twórca lub zespół twórców (obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uniwersytet lub Spółkę celową)

Pozostałe środki – (pomniejszone o wynagrodzenie Twórcy) podlegają w ramach Uniwersytetu podziałowi po połowie między Jednostkę organizacyjną Twórcy, a środki w dyspozycji Rektora

W przypadku kilku uprawnionych przychody z licencji dzielone są według ustalonych udziałów określonych w umowie o wspólności prawa do uzyskania patentu. Zapytaj o wzór umowy.


Spółka Spin-off

Spółka zakładana jest przez Pracownika i Uniwersytet. Uniwersytet przez powołaną do tego celu spółkę UWRC Sp. z o.o. obejmuje 5-20% udziałów w spółce, pozostałe obejmuje pracownik/pracownicy i osoby trzecie. UOTT współpracuje z naukowcem przy powoływaniu spółki, przygotowuje dokumentację, wyceny i wsparcie na początku rozwoju przedsiębiorstwa.

Zobacz co trzeba zrobić, żeby założyć spin-off. 

Jeżeli spółka spin-off działa w oparciu o WI należącą do UW, wówczas zobowiązana jest do odprowadzania opłat licencyjnych na rzecz UW, zapisanych w umowie licencyjnej pomiędzy UW a spin-offem. Jeżeli zatem naukowiec jest wspólnikiem spółki spin-off, która jest zobowiązana do odprowadzania opłat licencyjnych w wysokości 10% przychodu (wartość przykładowa), wówczas podział przychodu osiągniętego ze sprzedaży produktów lub usług powstałych w oparciu o taką licencję kształtuje się następująco:

• 1000 zł przykładowy przychód spółki spin-off

• 900 zł zostaje w spin-offie

• 100 zł opłata licencyjna dla UW (10%) rozdzielana jest wg regulaminu w następujący sposób:

• 50 zł Twórca WI lub zespół twórców

25 zł Uczelnia

• 25 zł Wydział


Sprzedaż praw

Umowa sprzedaży praw jest analogiczna do umowy licencyjnej. Różni się tylko tym, że w umowie sprzedaży/przeniesienia praw czynność zbycia praw jest wykonywana jednorazowo i całkowicie. Podział przychodu UW z tytułu zbycia jest on analogiczny do podziału przychodu z tytułu opłat licencyjnych (por. licencja).


Naszym celem jest wspieranie kadry naukowej w procesach komercjalizacji wyników badań. Nasi doświadczeni eksperci mogą pełnieć rolę doradczą w takim procesie jak również prowadzić lub koordynować cały proces. Możemy zaangażować się cały proces od powstania idei po sprzedaż wyników badań lub w jego fragment np. przeprowadzenie zgłoszenia patentowego.

„Komercjalizacja wyników prac B+R powstających w Państwowych Jednostkach Badawczych wymaga pośrednictwa i wsparcia ze strony instytucji silnie powiązanych i współpracujących z sektorem prywatnym. Do takich organizacji należą instytucje otoczenia biznesu tworzone zarówno przez jednostki badawcze i uczelnie, jak i samorządy oraz sektor prywatny. Warto pamiętać, że większość skutecznych komercjalizacji wyników prac B+R powstających w Państwowych Jednostkach Badawczych zachodzi właśnie dzięki pośrednictwu.
Współpraca sektora nauki z sektorem biznesu staje się kluczowym elementem zapewnienia skutecznej komercjalizacji wyników prac B+R powstających w Państwowych Jednostkach Badawczych i jest jednym z najważniejszych priorytetów w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Należy nadmienić, że skuteczność działań tych instytucji zależy przede wszystkim od sprawności konkretnych jednostek i osób w nich zaangażowanych, a w szczególności od jakości personelu zarządzającego danymi organizacjami.” (wg. Projekty komercjalizacji B+R, NCBiR 2014).


Więcej o procesie komercjalizacji dowiesz się od naszych pracowników.


Renata Olejnik
Biuro ds. Patentów
tel. (22) 55 40 712, pok. 1.120
e-mail:
Paweł Płatek Paweł Płatek
Specjalista ds. Transferu Technologii
tel. (22) 55 40 747, pok. 1.121
e-mail: