tel. +48 22 55 40 730

Inkubator Innowacyjności 4.0

Uniwersytet Warszawski (Lider projektu) wraz z UWRC sp. z o.o. i Politechniką Świętokrzyską realizuje projekt w programie Inkubator Innowacyjności 4.0, w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4.

Za realizację zadań projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego odpowiada Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW a ze strony Politechniki Świętokrzyskiej – Ośrodek Transferu Technologii PŚk.

0 PLN
Całkowita wartość projektu

w tym:

dofinansowanie ze środków EFRR: 1 899 999,90 PLN

wkład własny podmiotu: 211 111,10 PLN

Cele projektu

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami prac B+R, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz zacieśniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki.

Zadania do zrealizowania

W ramach programu beneficjenci zobowiązani są do realizacji pięciu głównych zadań, tj.:

Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy

między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.

Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.

Zarządzanie portfelem technologii

obejmujące w szczególności:
• monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
• analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
• prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
• analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem.

Prowadzenie prac przedwdrożeniowych,

w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 000 PLN.

Działalność Brokerów Innowacji

pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Na wszelkie pytania dotyczące naszego projektu odpowie