tel. +48 22 55 40 730

I miejsce na liście rankingowej MNiSW w naborze do programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Konsorcjum, w którego skład wchodzi Uniwersytet Warszawski (Lider), UWRC sp. z o.o. (spółka celowa UW) oraz Politechnika Świętokrzyska, uzyskało najwyższą notę rankingową wśród wniosków zgłoszonych do programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem realizowanego od kilku lat programu „Inkubator Innowacyjności” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu zostały przyznane z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Uniwersytet Warszawski działając w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską jest głównym beneficjentem programu od początku jego działania. W naborze do tegorocznej, czwartej edycji programu wniosek złożony przez konsorcjum wygrał w rankingu wyprzedzając 36 innych wniosków. Obecna edycja programu będzie realizowana do końca 2022 r. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu z ramienia UW jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

Z projektu wynikają działania ważne dla naukowców, w tym m.in.:

 1. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym, poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także promowanie oferty technologicznej i udział w wystawach i targach typu science to business;
 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł.
 5. Wsparcie ze strony brokerów technologii.

Podczas realizacji projektu naukowcy zainteresowani komercjalizacją swoich osiągnięć naukowo-badawczych będą mogli starać się o uzyskanie finansowania prac B+R. Głównym elementem projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, przy czym koszt jednej pracy nie przekroczy 100 tys. zł. Celem wyłonienia prac o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i gotowości wdrożeniowej UOTT UW, wzorem ubiegłych edycji projektu, zorganizuje Konkurs na Grant.

Zwycięski wniosek projektowy „Inkubator Innowacyjności 4.0” zakłada, że konsorcjum utworzy 8 spółek typu spin-off, zrealizuje 20 prac badawczo-rozwojowych oraz dokona 30 zgłoszeń patentowych.